BACK
0

PRODUCTS

ถุงนิ้วยาง
Finger Cots Protection Series ถุงนิ้วอเนกประสงค์ แบบเรียบ (แพ็ค 10 ชิ้น)

Finger Cots Protection Series ถุงนิ้วอเนกประสงค์ แบบเรียบ (แพ็ค 10 ชิ้น)

ถุงนิ้วอเนกประสงค์ ป้องกันการสัมผัส ป้องกันเชื้อโรค

35.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots (S)

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots (S)

ถุงนิ้วยางขอบม้วน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนของนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots [Special] (M)

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots [Special] (M)

ถุงนิ้วยางขอบม้วน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนของนิ้วมือ

300.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots (L)

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots (L)

ถุงนิ้วยางขอบม้วน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนของนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots (S)

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots (S)

ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สีชมพู สำหรับป้องกันบริเวณนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots (M)

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots (M)

ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สีชมพู สำหรับป้องกันบริเวณนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots (L)

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots (L)

ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สีชมพู สำหรับป้องกันบริเวณนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีส้ม แบบหนาพิเศษ

ถุงนิ้วยางสีส้ม แบบหนาพิเศษ

ถุงนิ้วยางสีส้ม สำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนนิ้วมือ

660.00 บาท

SUBSCRIBE