BACK
0

PRODUCTS

งานสัมผัสอาหาร
ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PURE GLOVE (S)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PURE GLOVE (S)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง สำหรับงานอาหาร งานทำความสะอาด

175.00 บาท

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PURE GLOVE (M)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PURE GLOVE (M)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง สำหรับงานอาหาร งานทำความสะอาด

175.00 บาท

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PURE GLOVE (L)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PURE GLOVE (L)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง สำหรับงานอาหาร งานทำความสะอาด

175.00 บาท

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PROGEN™ (S)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PROGEN™ (S)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง สำหรับงานอาหาร

175.00 บาท

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PROGEN™ (M)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PROGEN™ (M)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง สำหรับงานอาหาร

175.00 บาท

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PROGEN™ (L)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง PROGEN™ (L)

ถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้ง สำหรับงานอาหาร

175.00 บาท

ถุงมือแพทย์แบบมีแป้ง ROYAL GUARD (S)

ถุงมือแพทย์แบบมีแป้ง ROYAL GUARD (S)

ถุงมือแพทย์แบบมีแป้ง สำหรับงานป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ งานทำความสะอาด

160.00 บาท

ถุงมือแพทย์แบบมีแป้ง ROYAL GUARD (M)

ถุงมือแพทย์แบบมีแป้ง ROYAL GUARD (M)

ถุงมือแพทย์แบบมีแป้ง สำหรับงานป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ งานทำความสะอาด

160.00 บาท

SUBSCRIBE